Belka
Wtorek, 22 Stycznia 2019   imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o przetargu

Data publikacji: 2014-01-07, Data modyfikacji: 2014-01-07
A A AWydrukDrukuj  
 

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej, oznaczonej działką nr 2309/4.

 

 

 

O G ŁO S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości, położonej w Siemiatyczach obręb 2 przy ulicy Wysokiej, oznaczonej działką nr 2309/4 o pow. 4001 m2 stanowiącej własność Miasta Siemiatycze w celu zabudowania 2 budynkami mieszkalnym wielorodzinnymi z ewentualnymi usługami o minimalnej łącznej liczbie 45 lokali.

 

Cena wywoławcza - 280.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wysokość wadium - 28.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

 

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr BI3P/00005709/1. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. W sąsiedztwie działki jest zabudowa mieszkaniowa. Urząd Miasta Siemiatycze jest w posiadaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (elektrycznej) oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 

Ustala się termin rozpoczęcia zabudowy w ciągu 1 roku i zakończenia zabudowy w ciągu 2,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania ww. terminów, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej, wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

 

Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób wyraźnie sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie. 

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 25% ceny tej nieruchomości ustalonej w przetargu. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu według obowiązującej stawki podatku VAT.

 

Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT, należy wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Siemiatycze.

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 1% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty okazania, sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 w sali konferencyjnej. Ustalone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej +23% podatek VAT należy wnieść w pieniądzu do dnia  11 lutego 2014 r. do kasy Urzędu do godz. 1400 lub przelewem na konto w PEKAO SA nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek sprzedawcy).

 

O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych plus podatek VAT.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /tekst jednolity/ Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.

 

W przypadku małżonków, do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo,

3. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze na dzień przed terminem przetargu.

 

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr 85 65 65 829.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 7 stycznia do dnia 10 lutego 2014 r.

 

 

   Burmistrz

mgr Piotr Siniakowicz

 

UM Siemiatycze, Źródło artykułu: www.siemiatycze-um.com.pl, Autor zdjęć: UM Siemiatycze
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  siemiatycki

  Powiat siemiatycki - powiat w województwie podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach. Powiat został stworzony w ramach reformy administracyjnej. Stało się to w 1999 roku. Graniczy z Białorusią. Wchodzą w niego gminy: Siemiatycze (gmina miejska), Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze (gmina wiejska).

  Do czasów obecnych zachował się tu fragment dziewiczej Puszczy Mielnickiej. Czas można spędzać tu, odwiedzając rezerwaty przyrody. Najlepiej zwiedzać poruszając się opracowanym szlakiem. Do dyspozycji turystów oddano Szlak Nadbużański, Szlak Doliny Moszczonej, Szlak Powstania styczniowego, który przebiega wokół stolicy powiatu i Szlak Kupiecki.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola